Elektronický registr oznámení

Elektronický registr oznámení byl zrušen, neboť s účinností od 1. 9. 2017 došlo na základě zákona č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon o střetu zájmů a další související zákony, ke změně systému podávání oznámení o činnostech, o majetku a o příjmech a závazcích.

Nově se budou oznámení podávat pouze elektronicky prostřednictvím jednotného elektronického registru oznámení, jehož jediným evidenčním orgánem bude Ministerstvo spravedlnosti na této adrese Centrální registr oznámení  

Dosavadní smlouva s Libereckým krajem byla vypovězena – zde

Oznámení podaná do 31. srpna 2017 Obec Pertoltice pod Ralskem uchovává jen v listinné podobě po dobu 5 let. Přechodem na nový systém zanikla všem dosavadním evidenčním orgánům povinnost uchovávat podaná oznámení také v elektronické podobě.

— níže původní obsah webu — aktualizováno k 1.10.2017

Odkaz na elektronický registr oznámení do registru oznámení podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů – http://ero.kraj-lbc.cz.

Podání žádosti:

Písemná žádost se podává osobně v úředních hodinách v budově sídla krajského (v budově Krajského úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec 2, v budově 2 C, ve druhém patře, na odboru právním odboru v kanceláři C 214) nebo Obecního úřadu Pertoltice pod Ralskem, Pertoltice pod Ralskem 165, 47124.
Žádost může být podána i elektronicky do elektronické podatelny za předpokladu dodržení všech náležitostí nutných pro elektronická podání.

Způsob nahlížení do registru na základě řádně podané žádosti:
– nahlížení do registru v písemné podobě:
Nahlížení do registru v písemné podobě bude žadateli umožněno v úředních hodinách v budově sídla krajského nebo obecního/městského úřadu.
– nahlížení do registru v elektronické podobě:
Pro nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě bude žadateli přiděleno uživatelské jméno a přístupové heslo. Internetová adresa pro vstup do elektronického registru bude žadateli zaslána na elektronickou adresu uvedenou v žádosti.
Přístupové údaje budou žadateli přiděleny po ověření žádosti.
Na základě přiděleného uživatelského jména a přístupového hesla lze nahlížet do registru v elektronické podobě po dobu 24 hodin. Přístup pro nahlížení do registru je zřízen na adrese http://ero.kraj-lbc.cz.

Považujeme za vhodné upozornit žadatele, že by se mohl dopustit přestupku, pokud by nedodržel podmínky zákona stanovené pro nahlížení do registru.
Dle § 23 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, se přestupku dopustí fyzická osoba, která
a) používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře podle § 13 odst. 7,
b) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 14 odst. 3 o skutečnostech, o nichž se dozvěděla z údajů evidovaných v registru, nebo o osobách, které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru,
c) neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě podle § 13 odst. 4.
Za přestupek lze uložit pokutu do výše 50.000,- Kč.

Formuláře žádostí o nahlížení do registru
Žádosti o nahlížení do registru – Liberecký kraj (KÚLK)

Žádosti o nahlížení do registru (obecný formulář, lze doplnit úřad/obec – např. Obec Pertoltice pod Ralskem)

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/elektronicky-registr-oznameni-ero/