Info 106/1999 Sb. – Povinné informace

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů:

1) Název subjektu:

 • Obec Pertoltice pod Ralskem

2) Důvod a způsob založení:

 • dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

3) Organizační struktura:

 • starosta – Petr Selinger
 • místostarosta – Bc. Martin Smolík

4) Kontaktní spojení

 • Adresa:
 • Obecní úřad Pertoltice pod Ralskem, Pertoltice pod Ralskem 165, 471 24 
 • Obec Pertoltice pod Ralskem, Pertoltice pod Ralskem 165, 47124
 • Telefon: +420 487 863 708
 • E-mail: obec@pertoltice.cz
 • Internetové stránky: https://pertoltice.cz
 • Datová schránka: ds7an48
 • IČ: 00672912
 • Banka: Komerční banka
 • Číslo účtu: 20921421/0100 
 • Dotace ÚSC – číslo účtu u České národní banky: 94-3515421/0710

5) Rozpočet obce a závěrečné účty

6) Postup při vyřizování žádostí a návrhů

 • ústně, písemně, v elektronické podobě na adrese obecního úřadu

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž orgány obce jednají a rozhodují základní předpisy:

 • ústavní zákon č.1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • usnesení předsednictva ČNR č.2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD
 • zákon č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
 • zákon č.147/2000 Sb., o okresních úřadech, v platném znění
 • zákon č.82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, v platném znění
 • zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • zákon č.71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění
 • zákon č.89/1995 Sb., o státní statistické službě, v platném znění
 • zákon č.97/1974 Sb., o archivnictví, v platném znění

Personální oblast a mzdová oblast:

 • Zákoník práce, č.65/1965 Sb., v platném znění
 • zákon č.1/1991 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění
 • zákon č.143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích, v platném znění
 • nařízení vlády č.251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, v platném znění
 • nařízení vlády č.253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, v platném znění
 • nařízení vlády č.358/2000 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

Finance a majetko-právní vztahy obcí:

 • zákon č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění
 • zákon č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
 • zákon č.199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
 • zákon č.563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
 • zákon č.586/1992 Sb., o dani z příjmu, v platném znění
 • zákon č.119/1992 Sb., o cestovních náhradách, v platném znění
 • zákon č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění
 • zákon ČNR č.368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány ČR, v platném znění
 • zákon č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění
 • zákon č.202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění
 • zákon č.338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, v platném znění
 • zákon č.526/1990 Sb., o cenách, v platném znění
 • zákon č.265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen, v platném znění
 • zákon č.172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, v platném znění
 • Občanský zákoník č.40/1964 Sb., v platném znění
 • zákon č.229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, v platném znění
 • zákon č.265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, v platném znění
 • zákon č.344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR, v platném znění
 • zákon č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zákon č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění
 • Obchodní zákoník č.513/1991 Sb., v platném znění
 • zákon č 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění
 • zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní v platném znění
 • zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR v platném znění
 • zákon. č. 71/1967 Sb., správní řád v platném znění
 • zákon č. 593/1992 Sb, o rezervách v platném znění
 • zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje
 • vyhláška č. 505/2000 Sb., prováděcí předpis k zákonu o účetnictví v platném znění
 • zákon č. 588/1992 Sb., o DPH v platném znění

Všeobecná vnitřní správa:

 • zákon č.200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění
 • zákon č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění
 • zákon č.130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů
 • zákon č.247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, v platném znění – zákon č.158/1999 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001
 • zákon č.84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, v platném znění
 • zákon č.85/1990 Sb., o právu petičním
 • zákon č.41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady v platném znění
 • zákon č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění
 • zákon č.328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění
 • zákon č.329/1999 Sb., o cestovních dokladech, v platném znění
 • zákon č.117/2001 Sb. o veřejných sbírkách, v platném znění – zákon č.301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, v platném znění
 • zákon č.3/1993 Sb., o státních symbolech ČR, v platném znění
 • zákon č.352/2001 Sb. o užívání státních symbolů ČR, v platném znění
 • zákon č.36/196O Sb., o územním členění státu, v platném znění
 • zákon č.553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění
 • zákon č.148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, v platném znění
 • zákon č.269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, v platném znění

Sociální péče:

 • zákon č.114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení, v platném znění
 • zákon č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, v platném znění
 • zákon č.482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, v platném znění
 • zákon č.582/1991 Sb., o organizací a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění
 • zákon č.94/1963 Sb., o rodině, v platném znění
 • zákon č.369/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění

Životní prostředí:

 • zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění
 • zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
 • zákon č.185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění
 • zákon č.123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, v platném znění
 • zákon č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění
 • zákon č.254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znění
 • zákon č.334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění
 • zákon č.166/1999 Sb., o veterinární péči, v platném znění
 • zákon č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění
 • zákon č.102/1963 Sb., o rybářství, v platném znění
 • zákon č.289/1995 Sb., o lesích, v platném znění
 • zákon č.449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění

Územní rozvoj, územní plánování, stavebně správní řízení:

 • zákon č.50/1976 Sb., stavební zákon, v platném znění
 • vyhláška č.369/2001 Sb., o obecně technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
 • vyhláška č.135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci
 • vyhláška č.132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona
 • vyhláška č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu

Doprava a pozemní komunikace:

 • zákon č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění
 • zákon č.12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, v platném znění
 • zákon č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění

Kultura:

 • zákon č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění
 • zákon č.80/1920 Sb., o pamětních knihách obecních
 • zákon č.257/2001 Sb., knihovní zákon, v platném znění

Školství:

 • zák. č. 114/1988 Sb. o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 100/1988 Sb. o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 482/1991 Sb. o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 463/1991 Sb. o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhl. č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 94/1963 Sb. o rodině, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 82/1993 Sb. o úhradách za pobyt v zařízeních soc.péče, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 83/1993 Sb. o stravování v zařízeních soc. péče, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Požární ochrana:

 • zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění Obrana a ochrana
 • ústavní zákon č.110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, v platném znění
 • zákon č. 218/1999 Sb., Branný zákon, v platném znění
 • zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, v platném znění
 • zákon č.240/2000 Sb., o krizovém řízení, v platném znění

Zdravotnictví:

 • zákon č.20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění
 • zákon č.37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, v platném znění
 • zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění

Orgány obce dále jednají dle prováděcích právních předpisů k výše uvedeným zákonům a případně dalších právních předpisů.

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/info-1061999-sb/

Výroční zprávy obce dle z. č. 106/199Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva o činnosti orgánů obce PERTOLTICE POD RALSKEM v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2020 (počet žádostí 1) Výroční zpráva o činnosti orgánů obce PERTOLTICE POD RALSKEM v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k …