Informace pro voliče, kteří nebudou volit ve svém volebním okrsku

INFORMACE PRO VOLIČE, KTEŘÍ NEBUDOU VOLIT VE SVÉM VOLEBNÍM OKRSKU

Volič zapsaný ve stálém seznamu (vedeném obecním úřadem), který nebude moci volit ve „svém“ volebním okrsku, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz.

Tento volič s voličským průkazem však své volební právo může uplatnit pouze v kterémkoliv volebním okrsku spadajícím do senátního volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby do Senátu a v jehož územním obvodu je tento volič přihlášen k trvalému pobytu. V takovém případě voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb (ve volební místnosti) k zapsání do výpisu ze zvláštního seznamu voličů.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb

(tj. od 20.6.2014), a to

a)        osobně u toho, kdo stálý (tj. obecní úřad)  nebo zvláštní seznam (tj. zastupitelský úřad)vede, do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo zvláštního seznamu (tj. nejpozději 2 dny přede dnem voleb,do 16:00 hod. 8.10.2014);o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam.

b)        podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb  (do 16:00 hod. 3.10.2014) tomu, kdo stálý seznam (obecní úřad) nebo zvláštní seznam (zastupitelský úřad) vede; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb

(tj. nejdříve 25.9.2014):

a)         předá osobně voliči nebo

b)         předá osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu,

c)         anebo jej voliči zašle.

V souvislosti s podáním žádosti o vydání voličského průkazu v listinné podobě, kdy takové podání musí být opatřené úředně ověřeným podpisem voliče a v souvislosti s případným pořizováním plné moci k převzetí voličského průkazu jinou osobou než voličem, kdy tato plná moc musí být opět obsahovat úředně ověřený podpis voliče, je třeba zdůraznit, že podle ust. § 8 odst. 2 písm. f) zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je tento úkon (ověření podpisu) osvobozen od povinnosti hradit správní poplatek.

 

 

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/informace-pro-volice-kteri-nebudou-volit-ve-svem-volebnim-okrsku/