Nová vyhláška a nařízení

Zastupitelstvo obce Pertoltice pod Ralskem na svém zasedání 21.12.2015 schválilo novou Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, dle této vyhlášky zůstala výše poplatku a splatnost nezměněna a to ve výši 500,- Kč.

Nově jsou ve vyhlášce osvobození a to osoba, která je

  • umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
  • umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
  • jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo
  • umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení
  • osoba narozená v příslušném kalendářním roce, na který se poplatková povinnost vztahuje
  • osoba, která má trvalý pobyt na ohlašovně Obecního úřadu Pertoltice pod Ralskem (č.p. 165, Pertoltice pod Ralskem, 47124) a to pouze osoby, jejíž skutečný pobyt není znám.

a úlevy 

  • ve výši 500,-Kč se poskytuje poplatníkům podle čl. 2 odst. 1 písm. a) v roce, ve kterém dovrší věku 75 let a v letech následujících,
  • ve výši 500,-Kč se poskytuje poplatníkům podle čl. 2 odst. 1 písm. a), které mají nárok na příspěvek na péči podle zvláštního právního předpisu ve stupni závislosti III a IV[1],
  • ve výši 250,-Kč se poskytuje poplatníkům podle čl. 2 odst. 1 písm. a), které jsou držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením ZTP/P[2] .

[1] § 7 a § 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

[2] § 34/4 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Dále byl Nařízením č. 4 / 2015, zákazán podomní a pochůzkový prodej na území obce Pertoltice pod Ralskem.

 

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/nova-vyhlaska-a-narizeni/