Odpadové hospodářství

Aktuality: 

INFORMOVÁNÍ OBČANŮ O ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ za rok 2021 PDF zveřejněné na úřední desce s dálkovým přístupem zde zveřejněno 16.2.2022 bude sejmuto 31.12.2022

Komunální odpad:

I pro rok 2023 je nutno si na obci vyzvednout známku  na popelnici.

Jde zejména o kontrolu ze strany obce – počet vyvážených nádob.

Svoz na staré známky do 28. února 2023.

Bioodpad:

Po celý rok je umístěna nádoba – kontejner na bioodpad naproti Kapli sv. Prokopa.

Bioodpad 2023 – služba odvoz od domu:

Cena svozu 700,- Kč / rok – platbu možno uhradit na pokladně obecního úřadu nebo bankovním převodem na účet obce 20921421/0100 (do poznámky pro příjemce dát příjmení)

Pokud již nechcete, tak prosíme vrátit hnědou popelnici.

V letošním roce bude svoz …………………. bude doplněno

Svoz bude probíhat opět každý čtvrtek v sudé týdny.

Objemný odpad a nebezpečný odpad:

Proběhne ve dnech 14. května 2023 a 17. září 2023 – čas bude upřesněn – naproti Kapli sv. Prokopa.

Nebezpečné odpady –AKU baterie, vyřazené léky, plechovky od barev a olejů, vyjeté oleje, pneumatiky, filtry apod. Výrobky pro zpětný odběr – lednice, televizory, mrazáky, zářivky, počítače, monitory, elektronické nářadí, hračky apod. Objemný odpad – nábytek apod.

Separovaný odpad

Stanoviště (místa kontejnerů) se nemění.


Svoz a likvidace odpadu

Třídění komunálního odpadu

a) Biologické odpady (rostlinného původu),

b) Papír,

c) Plasty včetně PET lahví,

d) Sklo,

e) Kovy,

f) Nebezpečné komunální odpady,

g) Objemný odpad,

h) Oleje

ch) Směsný komunální odpad

Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle písm. a) až h).

Harmonogram svozu směného komunálního odpadu – každé úterý

Tříděný odpad

Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob a zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

  1. Biologické odpady, barva hnědá,
  2. Papír, barva modrá,
  3. Plasty, PET lahve, barva žlutá,
  4. Sklo, barva zelená,
  5. Kovy, barva červená,
  6. Oleje, barva černá s nápisem OLEJE

Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

Svoz a likvidace odpadu je prováděna na základě harmonogramu, který může být dle potřeby v průběhu roku měněn. Svoz a likvidace odpadu je zajišťován firmou vybranou na základě výběrového řízení. Úklid kolem stanovišť je zajišťován firmou a pracovníky veřejně prospěšných prací. Kontrolu svozu, likvidace odpadu a úklidu stanovišť provádí starosta, místostarosta.

Harmonogram svozu separovaného (tříděného)  odpadu (papír, plasty, sklo, kov a bioodpad) – 1x za 14 dnů, příp. dle objednávky

Bioodpad je možno svážet do hnědých popelnic rozmístěných po obci – zdarma.

Nádoba na kov je u budovy obecního úřadu.

Ostatní nádoby na separovaný odpad jsou na viditelných místech v obci.

Do bioodpadu patří: odpad ze zahrady (tráva, plevel, listí, seno, sláma, košťály a celé rostliny) a odpad z domácnosti ( zbytky ovoce a zeleniny a jídel rostlinného původu, zbytky pečiva a obilin, květiny, kávový odpad a čajové sáčky, skořápky). Rozhodně tam nepatří – plasty, sklo, pleny, maso, oleje, směsný odpad, stavební suť, nebezpečný odpad atd.

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, výlepových plochách, místním tiskem nebo místním rozhlasem.

Sběr a svoz objemného odpadu

Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek apod.). Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován nejméně jedenkrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, výlepových plochách, místním tiskem nebo místním rozhlasem.

Související odkazy:

Obecně závazná vyhláška obce Pertoltice pod Ralskem č. 1/2022 – O stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Výdaje obce na odpadové hospodářství a ochranu životního prostředí jsou např. v závěrečném účtu obce za příslušné roky ZDE

Mapka Pertolice pod Ralskem_návrh

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/odpadove-hospodarstvi/