Uzavření úřadu do 23.12.2020

Z důvodu nemoci je obecní úřad uzavřen do 23.12.2020.

Telefonní kontakt na starostu 724 181 524 – Smolík pro případnou domluvu osobní schůzky apod.

Děkujeme za pochopení

 

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/uzavreni-uradu-do-23-12-2020/

Omezení úředních hodin

Omezení úředních hodin s odkazem na částku sbírky zákonů č. 162/2020 obsahující krizová usnesení usnesení vlády vydaných v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2​, která byla přijata na jednání vlády dne 8. 10. 2020.

Vláda
s účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hodin do dne 25. října 2020 do 23:59 hodin ukládá orgánům
veřejné moci a správním orgánům (dále jen „orgán“), aby v rámci svých pracovišť zavedly opatření
spočívající v:
1. omezení osobního kontaktu státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob (dále jen „zaměstnanci“) s adresáty veřejné správy (s žadateli, s jinými účastníky správních řízení) a dalšími externími
osobami (dále jen „klienti/veřejnost“) na nezbytně nutnou úroveň; omezení kontaktů se provede zejména takto:
a) upřednostňováním písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním ve všech případech, kdy je to možné, avšak při současném umožnění osobního kontaktu klientům/veřejnosti v úředních hodinách v rozsahu stanoveném tímto krizovým opatřením,
b) příjmem veškerých dokumentů od klientů/veřejnosti pouze prostřednictvím pracoviště podatelny, je-li zřízeno; vždy, kdy je to možné, se upřednostní elektronická komunikace,
c) dochází-li ke kontaktům se zaměstnanci jiných orgánů a institucí, přijetím opatření omezujících přímý kontakt; jednání se provádí za zvýšených hygienických opatření,
d) výše uvedená opatření se přiměřeně použijí i pro vnitřní styk zaměstnanců v rámci orgánu

2. omezení rozsahu úředních hodin orgánů na dva dny v týdnu v rozsahu pěti hodin v daném dni, a to v čase dostupném pro veřejnost; o změně úředních hodin orgány vhodným způsobem informují a zveřejní je na svých úředních deskách; omezení rozsahu úředních hodin orgánů se neuplatní v případech, kdy
a) dosavadní rozsah úředních hodin orgánu nepřesahoval rozsah stanovený tímto krizovým opatřením,
b) by omezení rozsahu úředních hodin ohrozilo činnost orgánu nebo nepřiměřeně omezilo práva klientů/veřejnosti,
c) byl klientovi předem potvrzen termín k dostavení se na pracoviště orgánu.

pondělí
09:00-12:00 13:00-15:00

středa
11:00-12:00 13:00-17:00

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/omezeni-urednich-hodin/

Poslední svoz bioodpadu je 29.10.2020

Poslední svoz bioodpadu bude ve čtvrtek 29.10.2020

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/posledni-svoz-bioodpadu-je-29-10-2020/

Sběrový den, nebezpečný odpad, 20.9.2020

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/sberovy-den-nebezpecny-odpad-20-9-2020/

Oznámení o pravidelných odečtech elektroměrů – ČEZ Distribuce, a. s.

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/oznameni-o-pravidelnych-odectech-elektromeru-cez-distribuce-a-s/

Oprava komunikace ppč. 706/1 v Pertolticích pod Ralskem I. etapa

Akce podopřena dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje oblast podpory: Regionální rozvoj program 2.1 Program obnovy venkova – oprava a výstavba místních komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, mostků, zálivů autbusové dopravy, parkovišť dle smlouvy č. OLP/2829/2019 ve výši 300.000,-Kč a podílu obce 300.000,-Kč.

 

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/oprava-komunikace-ppc-706-1-v-pertolticich-pod-ralskem-i-etapa/

Jarní svoz nebezpečného odpadu / velkoobjemného

Ze strany dodavatele byl zrušen svoz nebezpečného odpadu a ani po opakovaném dotazu po zrušení nouzového stavu svoz neproběhne.

Podzimní svoz je naplánován na 18. října 2020.

Jednáme o jiné možnosti, tj. dočasné využití nějakého sběrného dvora v okolí. Budu informovat

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/jarni-svoz-nebezpecneho-odpadu-velkoobjemneho/

Zápis do 1. třídy (spádová ZŠ Mírová)

Příjem žádostí od 1.4. do 15.4.2020

Na základě opatření MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 bude zápis probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole a to v termínu od 1.4. do 15.4.2020.

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy (IS datové schránky: x3emfgp)
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), emailová adresa: zams-mimon@volny.cz
3. poštou na adresu školy: ZŠ a MŠ Mírová 81, Mimoň, 471 24
4. osobně odevzdat v podatelně budovy ZŠ v Mírové ulici (vložit do obálky s označením ZÁPIS) v čase od 8,00 do 11,00 hodin

Škola upřednostňuje podání žádosti o přijetí bez osobní přítomnosti zákonného zástupce.

„Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání“, případně „Žádost o odklad povinné školní docházky“ je ke stažení na webových stránkách školy (www.zsamsmirova.cz). K žádosti přiložte kopii rodného listu. Zároveň vás žádáme o vyplnění „Dotazníku pro rodiče“, který je také ke stažení na webových stránkách školy.

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/zapis-do-1-tridy-spadova-zs-mirova/

Svoz bioodpadu rok 2020, od 2.4.2020 do 29.10.2020

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/svoz-bioodpadu-rok-2020/

Jednání zastupitelstva 18.3.2020 zrušeno

Jednání zastupitelstva lze nyní uskutečnit pouze tehdy, když bude zastupitelstvo ve své vyhrazené působnosti rozhodovat záležitosti přímo spojené s problematikou koronaviru. Žádný další důvod není dostatečně závažný, aby v době vyhlášeného nouzového stavu opravňoval starostu ke svolání zastupitelstva obce.

Martin Půta
hejtman Libereckého kraje

Z toho důvodu bylo zrušeno dne 18.3.2020 a navržené body budou projednány na příštím !!!

oznámení o ZRUŠENÍ konání 13. zasedání Zastupitelstva obce Pertoltice pod Ralskem, svolaného starostou obce Bc. Martinem Smolíkem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích na den 18. března 2020 v 16:00 hodin

Informace o konání 13. zasedání Zastupitelstva obce Pertoltice pod Ralskem dne 18.3.2020 v 16:00 hod.

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/jednani-zastupitelstva-18-3-2020-zruseno/