Poslední svoz bioodpadu je 31.10.2019

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/posledni-svoz-bioodpadu-je-31-10-2019/

Drakiáda, dne 17.10.2019

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/drakiada-dne-17-10-2019/

„Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů“

Blíží se období vegetačního klidu, a proto si Vás dovolujeme požádat o umístění přiloženého „Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů“ na úřední desku a zveřejnění této informace způsobem v místě obvyklým.

Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), v platném znění, vyzýváme tímto upozorněním vlastníky a uživatele nemovitostí, přes něž vede nadzemní elektrické vedení nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, k pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jakožto provozovatele distribuční soustavy. V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení (vzdálenosti se řídí ustanovením § 46 odst. 3 energetického zákona, v platném znění). Odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů se provádí v období vegetačního klidu a dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

Pokud vlastník či uživatel pozemku neodstraní stromoví a jiné porosty ani po předchozím upozornění a stanovení rozsahu, má provozovatel distribuční soustavy právo odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy.

Děkujeme Vám za spolupráci a věříme, že uvedené opatření přispěje k zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek elektrické energie všem jejím uživatelům.

priloha_710424345_1_upozorneni-k-odstraneni-a-oklesteni-stromovi

 

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/upozorneni-k-odstraneni-a-oklesteni-stromovi-a-jinych-porostu/

Sběrový den, 22.9.2019

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/sberovy-den-22-9-2019/

Taneční kroužek

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/tancni-krouzek/

„Bezpečnostní desatero“ – obec a HZS ČR

Obce a obecní úřady mají podle § 29 odst. 1, písm. n), zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, povinnost organizovat preventivně výchovnou činnost.  MINISTERSTVO VNITRA – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky připravilo pro spoluobčany informační leták „Bezpečnostní desatero“.

 

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/bezpecnostni-desatero-obec-a-hzs-cr/

Víkend na Moravě

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/vikend-na-morave/

ZÁKAZ ODBĚRU POVRCHOVÝCH VOD – PANENSKÝ POTOK

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ZÁKAZ ODBĚRU POVRCHOVÝCH VOD
Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení §
104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1) zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), a jako místně příslušný
vodoprávní úřad, ve veřejném zájmu
s účinností od 24.07.2019 do 30.09.2019
podle ustanovení § 109 odst. 1 vodního zákona
zakazuje
odběr povrchových vod z celých povodí vodních toků (včetně přítoků):

Panenský potok

Zákaz je vydán na základě dlouhodobých přetrvávajících klimatických podmínek, kde na výše uvedených vodních tocích, včetně jejich přítoků, došlo k významnému snížení průtoků. Současné hodnoty průtoků jsou velmi nízké a v případě, že uvedený stav bude trvat i nadále, dojde ve vodních tocích ke kyslíkovému deficitu a následně k vážnému ohrožení vodních a na vodu vázaných ekosystémů a k ohrožení zajištění funkcí vodních toků. Zákaz odběru povrchových vod platí do 30. 09 2019. Pokud by vodní podmínky umožňovaly odvolání zákazu, bude tak neprodleně učiněno.

Pozn. PLNÉ ZNĚNÍ NA ÚŘEDNÍ DESCE

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/zakaz-odberu-povrchovych-vod-panensky-potok/

Pozvánka – Hasičské slavnosti Brniště 3.8.2019

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/pozvanka-hasicske-slavnosti-brniste-3-8-2019/

Od 22.7.-26.7.2019 DOVOLENÁ Tel.starosta 724 181 524

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/od-22-7-26-7-2019-dovolena-tel-starosta-724-181-524/