Veřejná finanční podpora (dotace) z rozpočtu obce

V případě, že hodlá obec finančně podpořit spolek či jiný subjekt působící v obci, vyvíjející činnost např. v oblasti kultury, sportu či v sociální oblasti, může takovému subjektu poskytnout dar či dotaci.


V případě DARU uzavírá obec s příjemcem běžnou darovací smlouvu podle občanského zákoníku. I dar může být podle takové smlouvy účelově vázán.

Dar lze poskytovat na základě žádosti, jejíž náležitosti nejsou upraveny. Dary jsou poskytovány zejména v sociální a zdravotní oblasti, v oblasti protidrogových aktivit a prevence kriminality, živelních pohrom apod.

Rozhodování o poskytování darů v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám a uzavření smluv o jejich poskytnutí je dle § 85 písm. b) zákona o obcích – zastupitelstvo – poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 000 Kč a peněžitých darů ve výši nad 20 000 Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce.

Darovací smlouva _ peněžitý dar _ vzorDarovací smlouva _ věcný dar _ vzor


DOTACI obec poskytuje na základě „veřejnoprávní smlouvy“, jejíž náležitosti upravuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Tento zákon (a dále např. také zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě) upravuje další specifika tohoto smluvního vztahu, zejm. právo kontroly používání poskytnutých prostředků ze strany obce a oprávnění obce uložit příjemci odvod za porušení rozpočtové kázně. Ze zákona má tak obec účinnější nástroje jak kontrolovat využívání poskytnutých prostředků a vynucovat dodržování smlouvy oproti běžnému daru. Poskytování dotací dle těchto pravidel na místo prostých darů také více odpovídá zásadám hospodárného nakládání s obecním majetkem.

Dotaci lze poskytovat na základě žádosti, jejíž náležitosti rovněž zákon č. 250/2000 Sb. nově předepisuje. Zákon dále předpokládá, že obce zveřejní program poskytování dotací, a upravuje náležitosti s tím spojené. Od 1. 7. 2015 mají obce dále povinnost zveřejnit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace a její dodatky na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy nebo jejího dodatku.

Rozhodování o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí je dle § 85 písm. c) zákona o obcích ((příp. ve smyslu § 84/4 zákona o obcích – vyhrazená pravomoc zastupitelstva s odkazem na § 102/4 zákona o obcích v případě částky pod 50.000,-Kč) vyhrazeno zastupitelstvu obce Pertoltice pod Ralskem.

Statut a pravidla pro poskytování dotací

Příloha č. 1 Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Pertoltice pod Ralskem

Příloha č. 2 Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory – vzor (připraví obec po schválení ZO)

Příloha č. 3 Vyúčtování dotace z rozpočtu obce Pertoltice pod Ralskem

schváleno zastupitelstvem Obce Pertoltice pod Ralskem dne 13.2.2017 usnesením č. 371/ZO/2017

„Zastupitelstvo schvaluje statut a pravidla veřejné finanční podpory (dotace) z rozpočtu obce Pertoltice pod Ralskem, které budou zveřejněny na adrese obce i elektronicky na webu obce – https://pertoltice.cz/verejna-financni-podpora-dotace-z-rozpoctu-obce/, kdy poskytování darů (peněžitých a věcných) a dotací (v těch oblastech a) tělovýchovy a sportu, b) rodiny a využití volného času dětí a mládeže, c) ochrany životního prostředí – podpora výstavby, d) požární ochrany, e) sociální a zdravotní, f) protidrogových aktivit a prevence kriminality, g) kultury a zájmové činnosti) včetně uzavření veřejnoprávních smluv je vyhrazeno zastupitelstvu obce. Celkový objem finančních prostředků a rozdělení prostředků pro jednotlivé dotační oblasti schvaluje Zastupitelstvo obce v rámci schvalování rozpočtu obce pro příslušný kalendářní rok vyjma ochrany životního prostředí – podpora výstavby pro vlastníky nemovitosti dle listu vlastnictví a jsou podporována opatření zaměřená na pořízení DČOV v případě vypouštění odpadních vod do vod povrchových i v případně vypouštění odpadních vod do vod podzemních a to ve správním území obce Pertoltice pod Ralskem, kdy je stanovena jednorázová podpora ve výši 10.000,-Kč na nemovitost a to po doložení žádosti, listu vlastnictví nemovitosti a parcely, na kterém je DČOV postavena a povolení k užívání stavby vodního díla od příslušného vodoprávního úřadu.“

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/verejna-financni-podpora-dotace-z-rozpoctu-obce/