ZÁKAZ ODBĚRU POVRCHOVÝCH VOD – PANENSKÝ POTOK

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ZÁKAZ ODBĚRU POVRCHOVÝCH VOD
Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení §
104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1) zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), a jako místně příslušný
vodoprávní úřad, ve veřejném zájmu
s účinností od 24.07.2019 do 30.09.2019
podle ustanovení § 109 odst. 1 vodního zákona
zakazuje
odběr povrchových vod z celých povodí vodních toků (včetně přítoků):

Panenský potok

Zákaz je vydán na základě dlouhodobých přetrvávajících klimatických podmínek, kde na výše uvedených vodních tocích, včetně jejich přítoků, došlo k významnému snížení průtoků. Současné hodnoty průtoků jsou velmi nízké a v případě, že uvedený stav bude trvat i nadále, dojde ve vodních tocích ke kyslíkovému deficitu a následně k vážnému ohrožení vodních a na vodu vázaných ekosystémů a k ohrožení zajištění funkcí vodních toků. Zákaz odběru povrchových vod platí do 30. 09 2019. Pokud by vodní podmínky umožňovaly odvolání zákazu, bude tak neprodleně učiněno.

Pozn. PLNÉ ZNĚNÍ NA ÚŘEDNÍ DESCE

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/zakaz-odberu-povrchovych-vod-panensky-potok/