Zastupitelstvo a výbory

Složení zastupitelstva:

 • Bc. Martin Smolík, starosta, tel. 724 181 524, tel. 775 062 515
 • Jiří Istomín, místostarosta
 • Jiří Titěra
 • Jiří Istomín
 • Jindřich Kolda
 • Petr Calta
 • Roman Klečka

O přesném termínu veřejného zasedání zastupitelstva obce budete informováni vždy s dostatečným předstihem prostřednictvím internetových stránek obce a dále na úřední desce úřadu.

Usnesení zastupitelstva obce najdete na Úřední desce.

Výbory zastupitelstva:
Finanční výbor:

 • Petr Calta– předseda finančního výboru
 • Jaroslav Kučera– člen finančního výboru
 • Jiří Titěra – člen finančního výboru

Kontrolní výbor:

 • Jindřich Kolda– předseda kontrolního výboru
 • Jaroslav Malý – člen kontrolního výboru
 • Roman Klečka – člen kontrolního výboru

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/zastupitelstvo/

Plán rozvoje obce

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE PERTOLTICE POD RALSKEM na období let 2019 – 2022 Tento strategický plán byl schválen na jednání Zastupitelstva obce dne 30. ledna 2019 usnesením č. 60/ZO/2019 – schválený s odkazem na § 84 odst. 2 písm. a) z.č. 128/2000 Sb. Zákona o obcích.          

Rozpočet, rozpočtové výhledy a účetní uzávěrky

Rozpočtový proces se u územně samosprávných celků (dále jen „ÚSC“) řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v aktuálním znění. ÚSC  sestavují povinně ze zákona rozpočtový výhled jako pomocný finanční nástroj, který slouží pro střednědobé finanční plánování, na jehož základě se každoročně sestavuje rozpočet ÚSC. Kvalitně sestavený rozpočtový výhled je jednou z podmínek …

Směrnice obce a interní akty

Směrnice č. 1/2015 Zásady pro určení výše úplaty za zřízení služebnosti inženýrské sítě na nemovitém majetku obce Pertoltice pod Ralskem. Směrnice č. 2/2015 Zásady pronájmu a prodeje pozemků včetně pronájmu a prodeje sklepů v  majetku obce Pertoltice pod Ralskem – včetně vzorových smluv. Směrnice č. 3/2015 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. zrušena k 19.12.2018 Směrnice č. …

Veřejnoprávní smlouvy / dohody

Veřejnoprávní smlouva o výkonu úkolů městské policie uzavřená mezi městem Mimoň a obcí Pertoltice pod Ralskem Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy s městem Mimoň – ke stažení zde (2017) Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy s městem Mimoň – ke stažení zde (2017) Město Mimoň a Obec Pertoltice pod Ralskem – o zabezpečení …