Zpět na Zastupitelstvo a výbory

Rozpočet, rozpočtové výhledy a účetní uzávěrky

Rozpočtový proces se u územně samosprávných celků (dále jen „ÚSC“) řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v aktuálním znění. ÚSC  sestavují povinně ze zákona rozpočtový výhled jako pomocný finanční nástroj, který slouží pro střednědobé finanční plánování, na jehož základě se každoročně sestavuje rozpočet ÚSC. Kvalitně sestavený rozpočtový výhled je jednou z podmínek úspěšného hospodaření, používá se i při rozhodování o využití finančních zdrojů do budoucna. Rozpočet ÚSC je finančním plánem, jímž se řídí financování jejich činností. Sestavuje se na jeden rok, přičemž rozpočtový rok je shodný s rokem kalendářním. Rozpočet ÚSC je finančním plánem, jímž se řídí financování jejich činností. Sestavuje se na jeden rok, přičemž rozpočtový rok je shodný s rokem kalendářním. Rozpočet může být vyrovnaný, přebytkový nebo schodkový. Před schválením rozpočtu v zastupitelstvu obce musí být návrh rozpočtu vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu zveřejněn – na úřední desce a v elektronické podobě umožňující dálkový přístup – a to nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu (dle závěru Nej.spr.soudu se do lhůty počítá i den vyvěšení a sejmutí), tak aby občané mohli uplatnit své případné připomínky (písemně ve stanovené lhůtě nebo ústně při veřejném jednání zastupitelstva). O písemných nebo ústních návrzích občanů se jedná až při projednávání návrhu rozpočtu v zastupitelstvu. S ohledem na rozsah schvalovaného rozpočtu lze na úřední desce vyvěsit zkrácenou verzi s odkazem, kde je občanům k dispozici celé znění návrhu. Zastupitelstvo může na svém jednání schválit rozpočet odlišný od verze, která byla řádně vyvěšena, ale vždy by se mělo jednat o zdůvodnitelný a opodstatněný rozdíl. Změny rozpočtu v průběhu roku – ke změnám rozpočtu dochází nejčastěji z důvodu objektivně působících skutečností ovlivňujících plnění rozpočtu příjmů a výdajů, např. odstranění havarijního stavu, získání dotace ze státního rozpočtu apod. Změny rozpočtu se provádí v průběhu roku formou rozpočtových opatření, které se číslují jednotnou chronologickou řadou od počátku roku. Rozpočtové opatření se musí schválit před samotným použitím prostředků na schválený účel, v opačném případě by používání daných prostředků bez jejich předchozího schválení mohlo být považováno za porušení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. Ve zcela výjimečných případech lze rozpočtové opatření schválit následně (např. z důvodu odstranění následků živelných a jiných pohrom). Rozpočtová opatření v závěru roku – je vhodné, aby zastupitelstvo na posledním zasedání v roce vytýčilo orgán (starostu), na který deleguje pravomoc provádět změny rozpočtu s tím, že tyto změny rozpočtu schválí zastupitelstvo na svém dalším nejbližším (lednovém) zasedání. Mělo by se jednat o výjimečné případy, kdy např. obec obdrží v samém závěru roku dotaci, popř. případy, kde je nutné opravit chyby v rozpočtu apod. Při kontrole plnění rozpočtu by se neměl zjistit výdaj, který ve skutečnosti překračuje částku stanovenou v rozpočtu, pokud k tomuto dojde, mělo by se jednat o zcela výjimečný stav, ke kterému došlo z objektivních příčin, které obec nemohla ovlivnit ani s ním s předstihem počítat v rozpočtu, tyto by pak měly být okomentované v závěrečném účtu obce. Obecně řečeno k realizaci výdajů by mělo docházet až po přijetí příslušného rozpočtového opatření.

2023

Střednědobý výhled rozpočtu do roku 202516.1.2023 31.12.2023

Schválený rozpočet 2023 16.1.2023 31.12.2023

Návrh rozpočtu obce 2023 28.11.2022 14.12.2022

Návrh, střednědobý výhled rozpočtu do roku 2025 28.11.2022 14.12.2022

2022

návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2022 – obec Pertoltice pod Ralskem vyvěšeno 5.3.2024 do 30.6.2023

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pert.p.R. za rok 2022  – vyvěšeno 1.3.2023

návrh Rozpočtu v § 2022 Pertoltice vyvěšeno 24.11.2021

návrh Rozpočtu v § 2021 Pertoltice – FIN 10/2021 vyvěšeno 24.11.2021

návrh – Střednědobý výhled rozpočtu do ROKU 2024 vyvěšeno 24.11.2021

Pertoltice pod Ralskem schválený rozpočet v § 2022 – Rozpočet je schválen v závazných ukazatelých na §, jako přebytkový. [PDF 188kB]

Pertoltice pod Ralskem schválený Střednědobý výhled rozpočtu do 2024 [PDF 159kB]

Rozpočtové opatření č. 1/2022 zveřejněno dne 10.3.2022

Rozpočtové opatření č.2/2022 zveřejněno dne 6.5.2022

Rozpočtové opatření č.3/2022 zveřejněno dne 30.6.2022

Rozpočtové opatření č.4/2022 zveřejněno dne 30.9.2022

Rozpočtové opatření č.5/2022 zveřejněno dne 2.11.2022

Rozpočtové opatření č.6/2022 16.1.2023 15.2.2023

2021

Obec Pertoltice pod Ralskem schválený ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021 zveřejněno dne 16.5.2022

návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021 – obec Pertoltice pod Ralskem vyvešeno 24.3.2022 do 30.6.2022

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce rok 2021 vyvěšeno  od 16.2.2022 do 04.03.2022

návrh Rozpočtu v § 2021 Pertoltice vyvěšeno 30.11.2020 a sejmuto 16.12.2020

návrh Rozpočtu v § 2021 Pertoltice – FIN k 31.10.2020 vyvěšeno 30.11.1.2020 a sejmuto 16.12.2020

návrh – Střednědobý výhled rozpočtu do ROKU 2023 vyvěšeno 30.11.2020 a sejmuto 16.12.2020

Obec Pertoltice pod Ralskem – schválený rozpočet v § 2021 – schválen zastupitelstvem dne 21.12.2020, usnesením č.289/2020/ZO vyvěšeno dne 22.12.2020

Obec Pertoltice pod Ralskem – Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2023 – vyvěšeno: 22.12.2020 č. 290/ZO/2020 dne 21.12.2020

Rozpočtové opatření č. 1 / 2021 zveřejněno 31.5.2021

Rozpočtové opatření č. 2 / 2021 zveřejněno 16.8.2021

Rozpočtové opatření č. 3 /2021 zveřejněno 9.9.2021

Rozpočtové opatření č. 4/2021 zveřejněno 23.11.2021

Rozpočtové opatření č. 5/2021 zveřejněno 6.1.2022

Rozpočtové opatření č. 6/2021 zveřejněno 12.1.2022 na vědomí na 1. zasedání ZO v roce 2022

FIN 2021 Obec Pertoltice pod Ralskem

2020

Obec Pertoltice pod Ralskem schválený ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020 sestavený k 31.12.2020 – zveřejněno 31.5.2021

návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020 – obec Pertoltice pod Ralskem vyvešeno 30.3.2021 do 30.6.2021

zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2020 – obec Pertoltice pod Ralskem vyvěšeno 25.3.2021 do 30.6.2021

návrh – Střednědobý výhled rozpočtu do ROKU 2022 dle zákona č. 250/2000 Sb., o Rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – OBEC PERTOLTICE POD RALSKEM vyvěšeno 29.11.2019 sejmuto 18.12.2019NÁVRH rozpočtu v § 2020 – OBEC PERTOLTICE POD RALSKEM vyvěšeno 29.11.2019 sejmuto 18.12.2019

Rozpočet obce Pertoltice pod Ralskem v § na rok 2020 schváleno usnesením 183/ZO/2019 na zasedání 18.12.2019

Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2022 schváleno usnesením 184/ZO/2019 na zasedání 18.12.2019

2019

Obec Pertoltice pod Ralskem – schválený ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019 (v Kč) schváleno ZO dne 27.5.2020 usnesením č.242/2020/ZO [PDF 155kB] zveřejněno 3.6.2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pertoltice pod Ralskem IČ 00672612 za rok 2019 [PDF 1,924kB]

 zveřejněno 23.4.2020  sejmuto 30.6.2020

návrh – Rozpočtu – závazné ukazatele rok 2019 – Obec Pertoltice pod Ralskem zveřejněno 27.11.2018 sejmuto 13.12.2018

návrh – Střednědobý výhled rozpočtu do ROKU 2021 – Obec Pertoltice pod Ralskem zveřejněno 27.11.2018 sejmuto 13.12.2018

Rozpočet obce Pertoltice pod Ralskem v § na rok 2019 schváleno usnesením 16/2018/ZO na zasedání 19.12.2018 zveřejněno 31.12.2018 sejmuto 16.1.2019

Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2021 schváleno usnesením 17/2018/ZO na zasedání 19.12.2018 zveřejněno 31.12.2018 sejmuto 16.1.2019

2018

Závěrečný účet za rok 2018 – projednán a schválen usnesením 126/ZO/2019 dne 26.6.2019 zveřejněno 27.6.2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pertoltice pod Ralskem, IČ 00672912, za rok 2018

Rozpočet obce Pertoltice pod Ralskem v § na rok 2018 schváleno usnesením 485/2017/ZO na zasedání 20.12.2017

Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2020 schváleno usnesením 486/2017/ZO na zasedání 20.12.2017

2017

Rozpočet obce Pertoltice pod Ralskem na rok 2017

Rozpočtový výhled do roku 2019

Závěrečný účet za rok 2017 – projednán a schválen usnesením 529/2017/ZO na zasedání 2.5.2018

2016

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků sestavený k 31.12.2016 v Kč

Rozpočet obce Pertoltice pod Ralskem na rok 2016

Rozpočtový výhled do roku 2018

Návrh – Závěrečný účet za rok 2016

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 v Kč projednán a schválen na ZO dne 28.6.2017 usnesením č. 429/2017/ZO

2015

Rozpočet obce Pertoltice pod Ralskem na rok 2015

Rozpočtový výhled do roku 2017

Návrh – Závěrečný účet za rok 2015

2014

Rozpočet obce Pertoltice pod Ralskem na rok 2014

Rozpočtový výhled do roku 2016

Návrh – Závěrečný účet za rok 2014

2013

Rozpočet obce Pertoltice pod Ralskem na rok 2013

Rozpočtový výhled do roku 2015

Návrh Závěrečný účet za rok 2013

2012

Rozpočet obce Pertoltice pod Ralskem na rok 2012

Závěrečný účet obce za rok 2012

2011

Rozpočet obce Pertoltice pod Ralskem na rok 2011

Závěrečný účet obce za rok 2011 

2010

Rozpočet obce Pertoltice pod Ralskem na rok 2010

Závěrečný účet za rok 2010

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), ve svém ustanovení § 43 stanoví, že závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok projedná zastupitelstvo obce do 30. června následujícího roku a přijme opatření k nápravě nedostatků. Návrh závěrečného účtu musí být minimálně po dobu 15 dnů přede dnem projednání na zasedání zastupitelstva obce zveřejněn vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu na úřední desce, jakož i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Dále z výše uvedené lhůty vyplývá, že návrh závěrečného účtu musí nejpozději 15. června daného roku být zveřejněn vhodným způsobem a též ve vhodném rozsahu na úřední desce dotčené obce, aby byla splněna zákonem stanovená lhůta 15 dnů pro zveřejnění návrhu, pokud tedy zasedání zastupitelstva obce k projednání závěrečného účtu a zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok je svoláno na poslední den lhůty, tj. 30. června.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/zastupitelstvo/rozpocet-rozpoctove-vyhledy-a-ucetni-zaverky/